Thứ Hai, ngày 14 tháng 4 năm 2014

HÚT BỂ-FỐT: THOÁT LỪA #3

ĐỪNG HỎI TOA-LÉT ĐÃ MẦN ZÌ CHO CỤ, HÃI TỰ HỎI CỤ ĐÃ Ị ZÌ VẦU TOA-LÉT

Tự-sự của cụ Rẻ, tôi moi trong Bam bốc kuán Bựa đã lâu. Có biên-tập lại cho nuột

Nay jới-thiệu mới các cụ theo fong-cách chiện dài-kỳ thay cho tiểu-thiết của con mụ Ốc mồm loe chiên hứa-hão, dcm. Ti-nhiên chiện nài chửa có hồi-kết đéo hiểu cụ Rẻ có muốn biên thêm hôngThứ Hai, ngày 07 tháng 4 năm 2014

HÚT BỂ-FỐT: THOÁT LỪA #2

ĐỪNG HỎI TOA-LÉT ĐÃ MẦN ZÌ CHO CỤ, HÃI TỰ HỎI CỤ ĐÃ Ị ZÌ VẦU TOA-LÉT

Tự-sự của cụ Rẻ, tôi moi trong Bam bốc kuán Bựa đã lâu. Có biên-tập lại cho nuột

Nay jới-thiệu mới các cụ theo fong-cách chiện dài-kỳ thay cho tiểu-thiết của con mụ Ốc mồm loe chiên hứa-hão, dcm. Ti-nhiên chiện nài chửa có hồi-kết đéo hiểu cụ Rẻ có muốn biên thêm hôngThứ Hai, ngày 31 tháng 3 năm 2014

HÚT BỂ-FỐT: THOÁT LỪA #1

ĐỪNG HỎI TOA-LÉT ĐÃ MẦN ZÌ CHO CỤ, HÃI TỰ HỎI CỤ ĐÃ Ị ZÌ VẦU TOA-LÉT

Tự-sự của cụ Rẻ, tôi moi trong Bam bốc kuán Bựa đã lâu. Có biên-tập lại cho nuột

Nay jới-thiệu mới các cụ theo fong-cách chiện dài-kỳ thay cho tiểu-thiết của con mụ Ốc mồm loe chiên hứa-hão, dcm. Ti-nhiên chiện nài chửa có hồi-kết đéo hiểu cụ Rẻ có muốn biên thêm hông